Jiali Deng

Research Technician, Mouse Genotyping Core

Jiali Deng

Contact Information

Phone: 212.263.9140
Fax: 212.263.9170
Email: Jiali.Deng@nyumc.org
MGC website: http://ocs.med.nyu.edu/mouse-genotyping-core